[1]
กุนอก ย., “การศึกษาหลักศรัทธาตามแนวคิดพระพุทธศาสนาเถรวาท ของชาวพุทธจังหวัดอุบลราชธานี”, JHUSO, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 67–76, ก.ค. 2019.