[1]
สนธีระ ธ., วงษ์มณฑา เ., กฤษฎาพงษ พ., และ เตชคณา ช., “ยุทธศาสตร์การสร้างตราสินค้าของกลุ่มธุรกิจเครื่องสำอางสมุนไพร จากภูมิปัญญาไทย เพื่อการแข่งขันในประชาคมอาเซียน”, JHUSO, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 93–103, ก.ค. 2019.