[1]
บานฤทัย ถ. และ กุลบุญญา ป., “บทบาทหน้าที่กำนันแหนบทองคำ : ศึกษากรณี นายถนอม วอทอง ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี”, JHUSO, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 271–282, ก.ค. 2019.