[1]
จันทวารา ร., “ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ต่อโปรแกรมสื่อความหมาย ทางธรรมชาติ ของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี”, JHUSO, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 301–311, ก.ค. 2019.