[1]
บรรจุแก้ว ก., “วิจารณ์งานเขียน “ผู้หญิงในเพลงเทิ้งใหญ่เทิ้งยาว”, JHUSO, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 313–317, ก.ค. 2019.