[1]
จันทร์เพ็ญ น., “นิราศขุนช้างขุนแผน : จากบทเสภาถึงบทนิราศ”, JHUSO, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 13–37, ก.ค. 2019.