[1]
(สนิท ฉนฺทปาโล) พ., บุญปู่ ส., และ งามประโคน ส., “ภาวะผู้น�ำเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร”, JHUSO, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 127–142, ก.ค. 2019.