[1]
ชูมา ท. และ บุลสถาพร อ., “การใช้กลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อรับมือกับปัญหาการพูดและการ ฟังของนักศึกษามหาวิทยาลัย”, JHUSO, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 179–194, ก.ค. 2019.