[1]
สายดวง พ., “การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์จากการอ่านบทความทางวิชาการ ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน”, JHUSO, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 215–226, ก.ค. 2019.