[1]
สินไทย ว., “การเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมงานปฏิบัติ : กรณีศึกษาของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”, JHUSO, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 291–301, ก.ค. 2019.