[1]
ลงกรณ์ พ., มูลยาพอ เ., นามเกตุ ส., และ สินธุ์นอก บ., “ศึกษาเชิงสำารวจและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี ทางพระพุทธศาสนา จังหวัดหนองคาย”, JHUSO, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 13–26, ส.ค. 2019.