[1]
ธุระพันธ์ ร., “บทบาท อำานาจหน้าที่และสถานภาพของกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอนาคต เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของหมู่บ้าน รองรับประชาคมอาเซียน”, JHUSO, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 40–56, ส.ค. 2019.