[1]
ทุมเมฆ ป. และ โพธ์สิงห์ ภ., “การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย : สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคม อาเซียน”, JHUSO, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 110–130, ส.ค. 2019.