[1]
โพชารี ล., “ความพึงพอใจต่อการใช้บริการนวดแผนไทยในเขตเทศบาลเมือง มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม”, JHUSO, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 131–141, ส.ค. 2019.