[1]
สหัสจันทร์ ว. และ โพธิ์งาม จ., “การมสีว่นรว่มของประชาชนในการจดัทำาแผนพฒันา องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลหนองขอน อำาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี”, JHUSO, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 190–199, ส.ค. 2019.