[1]
อุเทศธำรง ด., “การพัฒนาทักษะการบรรเลงเดี่ยวสำาหรับเครื่องลมทองเหลือง ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”, JHUSO, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 257–269, ส.ค. 2019.