[1]
สายดวง พ. และ ปิติกรพวงเพชร ช., “การศึกษาความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสารทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของกลุ่มอาชีพท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ กรณีศึกษาชุมชนบ้านซะซอม อำาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี”, JHUSO, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 284–300, ส.ค. 2019.