[1]
ผาสมวงค์ส.-, “การสำรวจความต้องการในการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี”, JHUSO, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 309-324, ธ.ค. 2020.