[1]
R. phonginwong, “ความสุขของแรงงานผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์: ปัจจัยด้านการเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสังคม, ปัจจัยด้านสุขอนามัย, ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ, ความสุขของแรงงานผู้สูงอายุ”, JHUSO, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 80–91, มิ.ย. 2020.