[1]
รักษา ร., “ความคิดเห็นของราษฎรที่มีต่อโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า บ้านท่าต้นธง ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย People Opinions on Forest Protection Volunteer Training Project at Tha Ton Thong Village, Thai Chana Suek Sub – district, Thung S”, JHUSO, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 317–327, มิ.ย. 2020.