[1]
ภู่สาระ อ., “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุสำนักงานอัยการสูงสุด กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, JHUSO, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 178–188, ธ.ค. 2020.