[1]
เธียรถาวร ญ., “การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท”, JHUSO, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 293–308, ธ.ค. 2020.