[1]
วิฑูรเศรษฐ์ ป., “รูปแบบการพัฒนาผู้นำนันทนาการสำหรับนักฝึกอบรมในประเทศไทย”, JHUSO, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 325–337, ธ.ค. 2020.