[1]
นิยมาภา ต., “ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และคุณภาพการให้บริการเน็ตฟลิกซ์ (Netflix) ในเขตกรุงเทพมหานคร”, JHUSO, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 331–343, มิ.ย. 2021.