[1]
พิจารณ์ พ., “ผลของเทคนิคการเขียนเชิงกลยุทธ์ต่อการส่งเสริมทักษะการเขียนของนักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ”, JHUSO, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 185–199, มิ.ย. 2021.