[1]
บุดดาวงศ์ เ., “การศึกษากลวิธีการแปลชื่ออาหารไทยเป็นภาษาจีน : กรณีศึกษา ร้านอาหารไทยในนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน”, JHUSO, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 171–184, มิ.ย. 2021.