[1]
ศรีเจริญวงศ์ ว., “การส่งเสริมบทบาทสตรีในทางการเมือง : เปรียบเทียบกับต่างประเทศ”, JHUSO, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 73–88, ธ.ค. 2021.