[1]
ชูกิตติคุณ ร. และ นิลพลับ ช. ., “อิทธิพลของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อ ความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมสีเขียว”, JHUSO, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 1–14, มิ.ย. 2021.