[1]
หน่อแก้ว ย., “บทวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบคณะกรรมการตามหลักการกระจายอำนาจกับการปกครองรูปแบบคณะกรรมการของสหพันธรัฐประชาธิปไตย เขตปกครองตนเองโรจาวา (ซีเรียเหนือ)”, JHUSO, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 1–11, ธ.ค. 2021.