[1]
กนิษฐบุตร พ., “การเขียนหน้าและการแต่งหน้าโขน”, JHUSO, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 101–124, ธ.ค. 2021.