[1]
รุ่งหมี พ. และ จิตตรุทธะ ช., “วัฒนธรรมองค์การในการรับรู้ของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี”, JHUSO, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 176–190, มิ.ย. 2022.