[1]
นิยมตรง เ. และ ชาญนุวงศ์ พ. ., “การมีส่วนร่วมภาคประชาชนกับสถานะเสียงส่วนใหญ่และกลุ่มโต้แย้ง ในแบบจำลองสมการโครงสร้าง”, JHUSO, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 201–212, มิ.ย. 2022.