[1]
ภูริรักษ์พิติกร ป., ทีจันทึก ส. ., และ เกตุปราณีต ส., “ผลกระทบจากการฟื้นฟูป่าเต็งรังต่อวิถีชีวิตของราษฎรบริเวณพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็งและป่าจักราช จังหวัดนครราชสีมา”, JHUSO, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 276–287, มิ.ย. 2022.