[1]
บุญศรี ส., ทุมขุนทด จ. ., และ ญาดี ต. ., “ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี”, JHUSO, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 161–168, ธ.ค. 2022.