[1]
ปาสาบุตร พ., ลัทธิ์ถีระสุวรรณ ธ. ., โยธาภักดี ฑ. ., และ ขอนแก่น ป. ., “องค์ประกอบความสำเร็จการทำเกษตรแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน ในพื้นที่บ้านสะจุก บ้านสะเกี้ยง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน”, JHUSO, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 267–275, มิ.ย. 2022.