[1]
สายเกียรติวงศ์ พ., ลัทธิ์ถีระสุวรรณ ธ. ., ขอนแก่น . ป. ., และ โยธาภักดี ฑ. ., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมการใช้ทรัพยากรน้ำ ของกลุ่มผู้ใช้น้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเกี๋ยน: มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาการจัดการป่าไม”, JHUSO, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 181–193, ธ.ค. 2022.