[1]
ทุมเมฆ ป., เลียงจินดาถาวร อ., และ ลี้ภัยเจริญ ส. ., “ความต้องการศึกษาต่อและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ”, JHUSO, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 191–200, มิ.ย. 2022.