[1]
แป้นประสิทธิ์ ศ., จรัสอภิรัตกุล จ. ., โกศลสุรเสนีย์ เ. ., ภู่วพงษ์ศิริ ส. ., และ สัมมะสุต ท. ., “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการของ ผู้บริโภคร้าน มองช้างคาเฟ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ”, JHUSO, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 324–338, ธ.ค. 2022.