[1]
D. Konkam, เลียงจินดาถาวร อ. ., และ ลี้ภัยเจริญ . ส. ., “แนวทางการพัฒนาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของเทศบาลตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ”, JHUSO, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 230–244, มิ.ย. 2023.