[1]
K. Iemwanthong, “การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน การสื่อสารภาษาอังกฤษในรูปแบบโครงงาน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ”, JHUSO, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 16–29, มิ.ย. 2023.