[1]
P. Mahamart, สายทองคำ จ. ., และ จันทร์สุวรรณ์ ศ. ., “การสร้างแนวคิดและการกำหนดรูปแบบการแสดงละครร้องเรื่องเครือณรงค์: สาขาวิชานาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์”, JHUSO, ปี 14, ฉบับที่ 2, น. 394–408, ธ.ค. 2023.