[1]
S. Prasopsuk, “การศึกษาภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านสู่นวัตกรรมชุมชน กรณีศึกษาตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี: สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”, JHUSO, ปี 14, ฉบับที่ 2, น. 576–589, ธ.ค. 2023.