เวียงคำ บ., และ ภิรมจิตรผ่อง ผ. ด. เ. “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ เสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017, น. 13-26, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/129587.