เอี้ยวถาวร ก. “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ของจังหวัดศรีสะเกษ”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017, น. 190-05, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/129701.