แสนชาติ ว. ร., โมราชาติ ผ., และ เพียรชนะ ผ. “การศึกษาสภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017, น. 258-75, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/129711.