อนันต์ศิริวัฒน์ ร. พ. “บทบาทด้านการเมืองการปกครองของบูเช็กเทียนในวรรณกรรมร่วมสมัยต่างประเภท”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2017, น. 288-10, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/129713.