สุทธิลักษมุนีกุล ส., กันยะกาญจน์ ก., และ ลุนสอน ว. “ทุนทางสังคมกับการจัดการสุขภาพชุมชนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 8, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2018, น. 392-07, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/129892.