คงเพชร น., ภิรมจิตรผ่อง เ., และ วิบูลกิจธนากร ด. “รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับกองทุนสวัสดิการชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนใต้)*”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 8, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ, ธันวาคม 2017, น. 170-84, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130047.