คำด้วง ว., บุญเรืองรัตน์ ส., ชวนชม ส., และ ชัยสุวรรณ ศ. “ตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้อำนวยการ สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบา”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 8, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ, ธันวาคม 2017, น. 203-17, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130050.