สิทธิแพทย์ บ., และ ด่านประดิษฐ์ ป. “กระบวนการสร้างสรรค์ทางเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงโบว์รักสีดำสามชั้น”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี 8, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ, ธันวาคม 2017, น. 218-35, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130055.